หน้าแรก  l  แสดงความคิดเห็น  l  ข่าวสาร  l  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/Jobs  l  ภาพภายในโรงเรียน  l  ติดต่อโรงเรียน   
 
Username :
Password :
สมัครสมาชิก l ลืมรหัสผ่าน


VISITORS
8,924


 
 
 
 

             โรงเรียนในเครือกสิณธร ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการพัฒนาการ และปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่เยาวชนของชาติ อำนวยการสอนโดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์บริหารการศึกษามาเป็นเวลานาน โดยมีสาขาแรกคือ โรงเรียนกสิณธรวิทยา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ จัดการเรียนการสอนแบบสามัญ สาขาที่ 2 คือ โรงเรียนกสิณธร (เซ็นต์ปีเตอร์) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบัวทอง 2 จัดการเรียนสอนแบ่งเป็นหลักสูตรสองภาษา และ หลักสูตรสามัญ มุ่งเน้นการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความรู้ ความสามารถทางสติปัญญา พัฒนาทักษะทางสังคม เพิ่มพูนศักยภาพให้ตนเองด้วยการเป็นบุคคลที่รักการศึกษา รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สาขาที่ 3 คือ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ทั้งในด้านสติปัญญา วิชาการและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดีแก่เยาวชนของชาติ
    
             โดยทั้ง 3 สาขาบริหารงานโดยคณะผู้บริหารชุดเดียวกัน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าทั้ง 3 สาขาสามารถทำให้นักเรียนได้รับในสิ่งที่ดีและมีคุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คิดเป็นทำเป็นอย่างมีระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยครูไทยและครูเจ้าของภาษา   โดยมี  ดร.ธนชิต กสิณธร เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางสาวพจนีย์ ภุมรินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

 

หลักสูตรและแนวการสอน

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เปิดสอนในโปรแกรมสองภาษา (English Program) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา โปรแกรมสามัญ เปิดสอนในระดับมัธยมเท่านั้น โปรแกรมสองภาษา (English Program) ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาผู้มากประสบการณ์ ประกอบกับหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในแต่ละห้องจะมีครูชาวไทยและครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น ซึ่งจะคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

โปรแกรมการเรียน
 
 โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
 (Intensive Bilingual Program)
- ในระดับประถมศึกษา สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 80% เป็นภาษาไทย 20%, 
ในระดับอนุบาล 2-3 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 60% เป็นภาษาไทย 40%,
และในระดับอนุบาล 1 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทย 50%
- 1 ห้อง มีนักเรียนประมาณ 25-28 คน
- ระดับชั้นอนุบาลมีครูห้องละ 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน ครูเจ้าของภาษา 1 ท่าน
- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูเจ้าของภาษา

 โปรแกรมภาษาอังกฤษ
 (English Program)
- ในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 50% เป็นภาษาไทย 50%
และในระดับมัธยมศึกษาสอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 60% เป็นภาษาไทย 40%
- 1 ห้อง มีนักเรียนประมาณ 30 คน
- ระดับชั้นอนุบาลมีครูห้องละ 2 ท่าน เป็นครูไทย 1 ท่าน ครูต่างชาติ 1 ท่าน
- ครูไทยทำงานร่วมกับครูต่างชาติ

 โปรแกรมภาษาอังกฤษเริ่มต้น
 (Mini English Program)
- ในระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 20% เป็นภาษาไทย 80%
- 1 ห้อง มีนักเรียนประมาณ 30 คน
- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูต่างชาติ

 โปรแกรมสามัญ (หลักสูตรภาษาไทย)
 (Thai Program)
- วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะสอนโดยครูเจ้าของภาษา
- เปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะระดับ มัธยมศึกษา เท่านั้น
- สอนเป็นภาษาไทยประมาณ 90% เป็นภาษาอังกฤษประมาณ 10%
- 1 ห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 35 คน
- ครูไทยทำงานร่วมกับครูต่างชาติ

 

   


          
         โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้
 
        
      
และในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนหลังใหม่
 
 
 
 
       โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ต้อนรับคณะผู้บริหาร นักการศึกษา และครูจากโรงเรียน Huamin ประเทศสิงคโปร์ เข้าศึกษาดูงานด้าน "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ( Education for Sustainable Development :ESD )
 
 
       นักเรียนนำเสนอผลงานกับเพื่อนนักเรียนชาวสิงค์โปร์ จากโรงเรียน Huamin Primary School และรับฟังการนำเสนอผลงานจากเพื่อนชาวสิงค์โปร์ โดยนักเรียนทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยและสิงค์โปร์พร้อมวาดภาพเกี่ยวกับวัฒธรรมของสิงค์โปร์ในแง่ต่าง ๆ เพื่อส่งให้เพื่อนชาวสิงค์โปร์ประดับที่โรงเรียน
 
 
       คณะผู้บริหาร หัวหน้างานทั้งไทยและต่างชาติ ได้รับเชิญจากโรงเรียนHuamin ประเทศสิงคโปร์ ให้ไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน รวมทั้งสานต่อโครงการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่องดังที่เคยทำมาแล้วให้สืบเนื่องต่อไปในระยะยาว
 
 
       เมื่อวันที่ 6 กันยาย 2554 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้ดำเนินการต้อนรับคณะอาจารย์ผู้ทงคุณวุฒิจาก Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่นมาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านเทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
                        
             
             ทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ส่งเสริมทักษะทางด้านการแสดง ดนตรี กีฬาและนาฏศิลป์ โดยจัดหาครูผู้ชำนาญด้านต่าง ๆ มาทำการสอนให้กับนักเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขัน และแสดงตามโอกาสต่าง ๆ เช่น เข้าร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรตามสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 11 การแข่งขันดนตรีไทยในงานเสริมสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทซอด้วง และขิม ทางด้านกีฬา ทางโรงเรียนส่งเสริมโดยการจัดทีมฟุตบอล โดยมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด กีฬาว่ายน้ำ และแบดมินตัน ทางโรงเรียนได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและจังหวัด
 

 
          ทั้งนี้ทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมมือกับ ทางโรงพยาบาลพญาไท 3

         โดยมี พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา กุมารแพทย์ มาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการดูแลห้องปฐมพยาบาลให้ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์ให้แก่โรงเรียน

          พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังเชิญ คุณจันทร์เพ็ญ ภูวตานนท์ นักโภชนาการ ของทางโรงพยาบาลพญาไท 3 มาเป็นที่ปรึกษาในด้านโภชนาการให้กับทางโรงเรียน

 

   
   

แหล่งการเรียนรู้

          เนื่องจากสถานที่ของทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เป็นสถานที่ที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่นไร้มลพิษและเสียงรบกวน สีสันสดใส ได้มาตรฐานโดยไอเดียจัดสถานที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาการของเด็ก และแต่ละพื้นที่ของโรงเรียนจะดีไซน์เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ รักที่จะเรียนรู้ ดังนั้นทุกดีไซน์ของเราจึงพยายามเชื่อมโยงไปในการใช้งานจริงของนักเรียน ประกอบด้วยศูนย์สื่อการเรียน ศูนย์วิทยาการ ห้องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ความเร็วสูง ห้องสมุดออนไลน์ความเร็วสูงที่ฉีกรูปแบบที่เคร่งเครียด ด้วยการแต่งเติมสีสันและบรรจุเรื่องราวมหัศจรรย์แห่งจินตนาการ ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัยและครบครัน สระว่ายน้ำเสริมสุขภาพที่มีขนาดมาตรฐานในร่ม หรืออาคารของเล่นปรับอากาศที่ออกแบบให้นักเรียนได้สนุกกับการปีนป่าย และสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ที่เพิ่มทักษะให้กับนักเรียนในการเล่นฟุตบอล
 

เรียนดีกิจกรรมเด่น


      สำหรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีการนำเสนอการทดลองของทั้งครูชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งจากทางโรงเรียนและองศ์กรภายนอกอีกมากมาย มีการจัดงานแสดงประจำปี (Academy Show) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านความสุนทรีทางดนตรีและการรำ เช่น โขน อุปรากรจีน (งิ้ว) เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

 


        โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมากมาย เช่น สัปดาห์วิชาการ มีการจัดนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลานามัยและ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้นอกห้องเรียน ความรู้เสริมนอกตำราเรียนและจากการปฏิบัติจริง
 

   
          นอกจากนี้จากโรงเรียนยังมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ในแหล่งชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งนอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการทางด้านอื่น ๆ เช่น การส่งนักเรียนออกไปประกวดและแข่งขันในรายการต่าง ๆ มากมาย โดยโรงเรียนได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งดูจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านต่างๆ ดังนี้
   


1. ด้านวิชาการและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 1 ระหว่างปี 2544 – 2548 ในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 30,010 โรงเรียน ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ได้ผลประเมินดีในทุกมาตรฐานการชี้วัดจำนวน 701 โรงเรียน
 

-รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับประถม ปีการศึกษา 2546
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันจินตคณิต ณ ประเทศไต้หวัน ปีการศึกษา 2546
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ประเภทเทคนิคเฉพาะตน ปีการศึกษา 2546
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของระดับภาค (กรุงเทพมหานคร) ปีการศึกษา 2547 ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชา NATIONAL TEST ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์ (NT.3)
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547 ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชา NATIONAL TEST ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์ (NT.3)
- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการสอบวัดความรู้โครงการ English Championship Contest
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเกม A-MATH ปีการศึกษา 2548
- รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการ ปีการศึกษา 2548
 

- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกม CROSSWORD ปีการศึกษา 2548
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการการทดสอบความสามารถทางวิชาภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการการทดสอบความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชา NATIONAL TEST (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
 

- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชา NATIONAL TEST (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ) ครั้งที่ 1 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์ ปีการศึกษา 2548
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในโครงการทดสอบความสามารถทางวิชา NATIONAL TEST (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ) ครั้งที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 3 ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
ปีการศึกษา 2548
 

- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของกรุงเทพฯและปริมณฑล ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระไทย – อังกฤษ – สังคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระไทย – อังกฤษ – สังคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
 
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระไทย – อังกฤษ – สังคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ NATIONAL TEST (ม.1-2) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 3 ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระไทย – อังกฤษ-สังคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 4 ของพื้นที่การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 3 ในโครงการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ของสำนักงาน ไอ.คิว .เซ็นเตอร์
- และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
- รายชื่อโรงเรียนที่นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้
• โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์
• โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
• โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์
• โรงเรียน St. Francis Xavier
• โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
• โรงเรียนทิวไผ่งาม
• โรงเรียนสาธิตคริสเตียน
• โรงเรียนกรุงเทพคริตเตียน
• โรงเรียนประถมสาธิตบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• โรงเรียน St. John
• โรงเรียนนานาชาติ Niva
• โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
• โรงเรียนสตรีวิทยา (ราชดำเนิน)
• โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
• ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
• ศึกษาต่อประเทศจีน
• โรงเรียนสวนกุหลาบ
2. ด้านกีฬา
 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตัน รุ่นหญิงเดี่ยว 11 ปี ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2548
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ปีการศึกษา 2548
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตร ปีการศึกษา 2548
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ว่ายน้ำ ประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร ปีการศึกษา 2548
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกองเชียร์ ระดับประถม งานไฮนซ์ จูเนียร์ เชฟ 2005
- และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 

3. ด้านดนตรี


- รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประเภทขิม ปีการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทย ประเภท ขิม (จิตรลดาวิชาการ) ปีการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทย ประเภท ระนาดเอก ปีการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทย ประเภท ระนาดทุ้ม ปีการศึกษา 2549
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทย ประเภท ซออู้ ปีการศึกษา 2549
- ร่วมกิจกรรม รายการเบ๊น+โบ๊ท ทางไทยทีวีสี ช่อง 3
- รางวัลเหรียญทอง ประเภท เปียโน Four Hand รุ่นเล็ก
- ได้รับเกียรติร่วมรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถ่ายทอดสดช่อง 7
- ได้รับเกียรติร่วมบรรเลงดนตรีไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถ่ายทอดสดช่อง 9
- และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
 


 

เอาใจใส่ห่วงใยราวกับบ้านหลังที่ 2
         
 
     โรงเรียน คือ บ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน” นี้คือคำเปรียบเปรยที่ใครหลายคนต่างพูดกัน ฉะนั้นทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จึงตระหนักในความไว้วางใจที่ท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานของท่านให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ทางโรงเรียนจึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน อีกทั้งคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของโรงเรียน พร้อมดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านตลอดเวลา ทางโรงเรียนเอาใจใส่ตั้งแต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็ก
      โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมของนักเรียนเป็นที่ตั้ง มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาทิเช่น การจัดสถานที่เล่นสำหรับนักเรียน สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน โดยแยกเป็นสระเด็กเล็ก กับสระเด็กโต ห้องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องวีดีทัศน์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนปลอดโปร่งและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องศูนย์วิทยาการการเรียนรู้ ห้องสมุดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม สีสันสดใส เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ การตกแต่งสถานที่และเลือกใช้เครื่องใช้สำหรับเด็กโดยเฉพาะ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียนที่ออกแบบจัดทำให้เหมาะกับสรีระของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงด้วยระบบสแกนนิ้วมือรับส่งนักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช.ม.
 


 


 


 
     
      นอกจากความเอาใจใส่ที่มีให้นักเรียน ทางโรงเรียนมีความพยายามในการตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีการจัดเว็บไซท์ (www.kasintorn.com) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างครบครัน ประหยัด รวดเร็ว สะดวก ตลอด 24 ช.ม. เว็บไซท์ของทางโรงเรียนมีพื้นที่ข่าวสารแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะมีขึ้นในโรงเรียนและประมวลข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว มีตารางเมนูอาหารให้ดูประจำวันและล่วงหน้าได้หลายเดือน เพื่อผู้ปกครองจะได้วางแผนการทำอาหารค่ำให้นักเรียนที่จะไม่ซ้ำกับเมนูที่น้องเพิ่งทานเมื่อกลางวัน มีพื้นที่โหวตเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิ์มีเสียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงของโรงเรียน
 
          บริการอื่นๆ ที่โรงเรียนมีให้กับผู้ปกครอง เช่น การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม เช่นสัปดาห์วิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันแม่ กีฬาสี กิจกรรม Academy Show งานวัน Christmas ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนมีความเชื่อว่า การเรียนที่มิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งกิจกรรมเหล่านี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของบุตรหลานอีกด้วย ที่สำคัญทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับครูตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครูไทยและครูต่างชาติหลังการสอบทุกครั้งถึง 4 ครั้งต่อปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบและถามครูชาวต่างชาติ และถามถึงผลการเรียน ความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนอีกด้วย         สิ่งที่โรงเรียนจัดให้ทั้งหมดนี้ ก็เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า ในสังคมแห่งการเรียนสู่ในอนาคต จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นสังคมแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ทางโรงเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ มาเป็นสมาชิกในสังคมอันอบอุ่นแห่งนี้
 


 
สรุปภาพรวมกิจกรรมโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
 

ปัจจุบันนอกจากการเรียนแล้ว กิจกรรมจัดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างประสบการณ์ตรง ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของตนเอง ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์จึงได้กิจกรรมสำหรับผู้เรียนขึ้นอย่างหลากหลาย โดยให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ภาพรวมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา


กิจกรรมด้านการสืบสานวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ แม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบสองภาษา สไตล์อินเตอร์ เราก็ไม่อยากให้นักเรียนซึมซับวัฒนธรรมทางตะวันตกมากเกินไป เราจึงเน้นเรื่องวัฒนธรรมไทย เช่นการไหว้ การทำความเคารพผู้ใหญ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความประหยัด รวมทั้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของไทย เช่น กิจกรรมวันสงกานต์ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ พิธีฉลองนักบุญ กิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
- กิจกรรมวันสงกรานต์
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
- กิจกรรมพิธีฉลองนักบุญ
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมพิธีคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- กิจกรรมวัน Christmas
 
         กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ กีฬา และการแสดงออก ในแต่ละปีทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมก็เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านต่าง ๆ ของนักเรียน อาทิเช่น ทักษะทางด้านวิชาการภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านการกีฬา ทักษะทางด้านการแสดงออก โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ กีฬา และการแสดงออก โรงเรียนมีการจัดทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน หรือแม้กระทั่งการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ โดยการควบคุมดูแลจากครูไทยและครูต่างชาติอย่างใกล้ชิด
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมนิทรรศการวันภาษาไทย
- กิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ (Smart Kids Smart Camp)
- กิจกรรม Academy Show
 

   
          นอกเหนือจากกิจกรรมที่จัดโดยโรงเรียน ยังมีกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกจัดร่วมกับโรงเรียน โดยจัดขึ้น
ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

     - กิจกรรมเบ๊นโบ๊ทสัญจร
     - กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
       สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 , 7 , 11
    - กิจกรรมโอวัลตินสัญจร
    - กิจกรรมมิสเตอร์โดนัทสัญจร
    - กิจกรรมของ Hi-Q “Brain-Based Learning”
    - กิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย-สากล ตามงานและสถานที่ต่าง ๆ
เช่น โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
และโรงเรียนต่าง ๆ

 

  

      กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นหรือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน เป็นการพัฒนาศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 

   
 
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ 162 พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 2121  โทรสาร : 0 2444 4413  อีเมล์ : kasintornacademy@gmail.com
Copyright © 2005-2019 Kasintorn Acadameny All rights reserved.  Powered by DZYGroup