หน้าแรก  l  แสดงความคิดเห็น  l  ข่าวสาร  l  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/Jobs  l  ภาพภายในโรงเรียน  l  ติดต่อโรงเรียน   
 
Username :
Password :
สมัครสมาชิก l ลืมรหัสผ่าน


VISITORS
8,922


 
 
 
ผู้ขอสมัครสมาชิก เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด ก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน
   
1. การสมัครสมาชิก เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริง ลงใน เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของ เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ หากทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ตรวจพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตการเป็นสมาชิกได้ในทันทีหรือในภายหลัง
3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมัคร ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หากมีการกระทำดังกล่าวทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตในการเป็นสมาชิกได้ในทันทีหรือในภายหลัง
5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ กำหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ หากท่านละเมิด ทางโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ในทันที่หรือในภายหลัง
6. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทางโรงเรียนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากทางโรงเรียนจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. สมาชิกมีหน้าที่ในการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ
8. Username และ Password ที่ท่านได้รับถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทางโรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากตัวท่านเอง
9. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทางโรงเรียนจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากทางโรงเรียนจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิก เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จะพยายามดูแลข้อมูลต่างๆ ให้ปลอดภัยอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ เช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Virus , Hacker หรือ การล่มของ Server
12. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
13. ท่านตกลงและยอมรับการส่งจดหมายอิเลคโทรนิกส์ไปยังท่าน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใน เวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธร หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ทางทีมงานเห็นสมควร

14.

เนื่องจากการควบคุมเวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล-ข่าวสารให้เหมาะสมอยู่เสมอๆ ดังนั้นทางเวบไซต์ของโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม โดยทางโรงเรียนของสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. สามารถติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่
16. กรณีลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถติดต่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยการคลิกที่ ลืมรหัสผ่าน เพื่อทำการใส่ชื่อผู้ใชะระบบที่จะทำการขอรหัสผ่าน ท่านจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
17. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิในการสมัครสมาชิก เฉพาะผู้ที่เป็นผู้ปกครองเท่านั้น
18.

โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ขอสงวนสิทธิในการสมัครสมาชิก ครอบครัวละไม่เกิน 2 ท่าน

 
โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ 162 พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2421 2121  โทรสาร : 0 2444 4413  อีเมล์ : kasintornacademy@gmail.com
Copyright © 2005-2019 Kasintorn Acadameny All rights reserved.  Powered by DZYGroup