6-6   มิ.ย. กิจกรรมไหว้ครู
8-8   มิ.ย. แนะนำผู้ปกครองใช้ระบบE-Learning
26   มิ.ย. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
27   มิ.ย. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา